Statut Fundacji Aktywna Małopolska

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Aktywna Małopolska, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Polskapresse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym (Repertorium A nr 41532/2014) sporządzonym dnia 22 grudnia 2014 roku przed Krzysztofem Nurkowskim notariuszem w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem.
 2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek
  i chronionego prawem.
 6. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia osobom fizycznym w konkursach organizowanych przez Fundację oraz osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów wyznaczonych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego oraz inicjatyw i demokracji lokalnej, w szczególności na terenie Województwa Małopolskiego;

 2. Wspieranie i promowanie likwidowania nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków życia w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków pracy w już istniejących;

 3. Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę zdrowotną, popieranie badań naukowych wpływających na poprawę stanu zdrowia oraz współpraca z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;

 4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji;

 5. Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnych procesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych;

 6. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego) oraz działań zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej;

 7. Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji;

 8. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;

 9. Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;

 10. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

 11. Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki;

 12. Promocja i organizacja wolontariatu;

 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 14. Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz
  z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie;

 15. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

§ 6

I. Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. skupianie wokół celów statutowych Fundacji przedstawicieli nauki, edukacji, promocji i mediów, w kraju i za granicą,

 2. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,

 3. współpracę z organizacjami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, w szczególności z instytucjami publicznymi, samorządami, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,

 4. organizowanie lub finansowanie:

 • konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, targów, imprez promocyjnych lub edukacyjnych,

 • działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów statutowych fundacji,

 • spotkań, prezentacji, wystaw, ekspozycji, konkursów, festiwali, koncertów,

 • imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych,

 • akcji propagujących kształcenie i samokształcenie, inicjatywę społeczną i aktywność zawodową w tym zakresie,

 1. udzielanie informacji lub pomocy edukacyjnej i szkoleniowej,

 2. promowanie, organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie celów statutowych Fundacji,

 3. prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. działania lobbingowe wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie celów statutowych Fundacji.

II.  Działalność Fundacji wymieniona w ust.1 może być prowadzona zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatna.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez fundatora Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł, słownie: dwóch tysięcy złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z Funduszu Założycielskiego wyodrębniony został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 1000 zł, słownie: jednego tysiąca złotych.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.

5. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:

 1. majątku własnego Fundacji,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. subwencji, dotacji i dopłat,

 4. dochodów ze zbiórek lub imprez,

 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 6. oprocentowania rachunków bankowych i opłat, z zysków ze sprzedaży
  i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa,

 7. zaciągania pożyczek,

 8. innych przysporzeń majątkowych czynionych na rzecz Fundacji przez osoby
  i instytucje, tak krajowe, jak i zagraniczne,

 9. dochodów z działalności gospodarczej  prowadzonej przez Fundację pomagającej realizować cele statutowe.

 10. przychodów z własnej działalności odpłatnej.

6. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazywanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

7. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 8

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Rozdział IV
Organy Fundacji i Fundator

§ 9

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10

1. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i członkiem Rady Fundacji

2. Fundator:

 1. zwołuje posiedzenia Rady Fundacji,

 2. podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Fundacji, połączenia Fundacji z inną fundacją, przystąpienia do spółki lub jej powołania,

 3. reprezentuje Fundację w stosunkach między nią a członkami Rady Fundacji, w szczególności zawiera umowy z członkami Rady Fundacji,

 4. powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji.

3. W razie zaistnienia jakichkolwiek okoliczności wyłączających w sposób trwały możliwość działania Fundatora, w szczególności takich jak likwidacja lub inne zdarzenie prowadzące do wykreślenia Fundatora z Krajowego Rejestru Sądowego, bez jednoczesnego następstwa prawnego po Fundatorze pod tytułem ogólnym:

 1. uprawnienia Fundatora określone w niniejszym statucie przejmuje Rada Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że §10 ust. 2 lit. (a), lit. (c) i lit. (d) oraz §11 ust. 4 niniejszego statutu tracą moc obowiązującą z chwilą przejęcia uprawnień Fundatora przez Radę Fundacji;

 2. powołanie i odwołanie członka Rady Fundacja wymaga od chwili przejęcia uprawnień Fundatora przez Radę Fundacji jednomyślnej uchwały członków Rady Fundacji lub wszystkich członków Rady za wyjątkiem członka odwoływanego z pełnionej funkcji;

 3. oświadczenie woli o rezygnacji członka Rady Fundacji, po chwili przejęcia uprawnień Fundatora przez Radę Fundacji może zostać złożone każdemu innemu członkowi Rady Fundacji;

 4. przejęcie uprawnień Fundatora przez Radę Fundacji następuje z dniem następującym po dniu, w którym Fundator utracił możliwość działania;

 5. do czasu zmiany niniejszego statutu po przejęciu uprawnień Fundatora przez Radę Fundacji postanowienia statutu odnoszące się do Fundatora, a które pozostały w mocy obowiązującej, stosuje się do Rady Fundacji.

§ 11

1. Kontrolę nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Fundacji składająca się z dwóch do pięciu osób, powołanych i odwoływanych przez Fundatora.

2. Rada Fundacji:

  1. zatwierdza przedstawione przez Zarząd roczne plany i sprawozdania z działalności Fundacji,

  2. nadzoruje działalność Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdza zgodność podejmowanych działań z celami statutowymi Fundacji,

  3. kontroluje stan majątkowy i wyniki ekonomiczne Fundacji oraz przeprowadza inne działania kontrolno – sprawdzające wnioskowane przez Fundatora lub podejmowane z własnej inicjatywy,

  4. podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów.

3. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez kolejne kadencję.

4. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany przed upływem swojej kadencji, w drodze decyzji podjętej przez Fundatora.

5. Członek Rady Fundacji może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, przed upływem kadencji, na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.

6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

7. Funkcji członka Rady Fundacji nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym prezesa i wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, na dwuletnią kadencje.

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Zarząd sporządza roczne plany i sprawozdania z działalności Fundacji oraz podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

5. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi Członkami Zarządu i Rady Fundacji mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, umowami cywilnoprawnymi lub umowami o pracę.

6. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności, w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji.

7. Członek Zarządu może zostać odwołany przed upływem swojej kadencji, w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji.

8. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, przed upływem kadencji, na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.

9. Funkcji członka Zarządu nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględna większością głosów.

 

Rozdział V
Prowadzenie działalności gospodarczej

§ 14

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą dla osiągnięcia swoich celów, w zakresie:

 1. 18.11.Z DRUKOWANIE GAZET;

 2. 18.12.Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE;

 3. 18.13.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU;

 4. 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET;

 5. 55.10.Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA;

 6. 55.20.Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA;

 7. 55.90.Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE;

 8. 56.10.A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE;

 9. 56.10.B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE;

 10. 56.21.Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING);

 11. 56.29.Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA;

 12. 56.30.Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW;

 13. 58.11.Z WYDAWANIE KSIĄŻEK;

 14. 58.12.Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH);

 15. 58.13.Z WYDAWANIE GAZET;

 16. 58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW;

 17. 58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;

 18. 63.11.Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;

 19. 63.12.Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH;

 20. 63.91.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH;

 21. 63.99.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;

 22. 68.10.Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK;

 23. 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI;

 24. 70.21.Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA;

 25. 70.22.Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA;

 26. 72.11.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII;

 27. 72.19.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH;

 28. 72.20.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH;

 29. 73.11.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH;

 30. 73.20.Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ;

 31. 74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;

 32. 78.10.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW;

 33. 82.11.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA;

 34. 82.19.Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA;

 35. 82.20.Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER);

 36. 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW;

 37. (skreślony);

 38. (skreślony);

 39. (skreślony);

 40. 85.51.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH;

 41. 85.52.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ;

 42. 85.59.A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH;

 43. 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;

 44. 85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ;

 45. 90.04.Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH;

 46. 93.13.Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ;

 47. 93.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM;

 48. 93.29.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji i zmiana jej statutu

§ 15

1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji i zadysponowania jej majątkiem podejmuje Fundator.

3. Zmiana statutu wymaga decyzji Fundatora.

4. Zmiana statutu nie wymaga formy aktu notarialnego.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.