Fundacja „Aktywna Małopolska” powstała w grudniu 2014 roku z inicjatywy krakowskiego oddziału Polska Press Grupy – wydawcy „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, największych gazet regionalnych Małopolski. Po co? By jeszcze lepiej robić to, co jest na co dzień treścią naszej pracy: wspierać rozwój naszego regionu, dbać o zachowanie jego dziedzictwa przyrodniczego i historycznego oraz pomagać jego mieszkańcom.

 

Cele statutowe działania Fundacji to:

 1. Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego oraz inicjatyw i demokracji lokalnej, w szczególności na terenie Województwa Małopolskiego;

 2. Wspieranie i promowanie likwidowania nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków życia w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków pracy w już istniejących;

 3. Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę zdrowotną, popieranie badań naukowych wpływających na poprawę stanu zdrowia oraz współpraca z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;

 4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji;

 5. Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnych procesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych;

 6. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego) oraz działań zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej;

 7. Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji;

 8. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;

 9. Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;

 10. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

 11. Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki;

 12. Promocja i organizacja wolontariatu;

 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 14. Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie;

 15. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.